Altınkılıç

Kurumsal Yönetim

Esas Sözleşme.pdf

 

Genel Kurul İlanı Gündem Yetki Belgesi Bilgilendirme Notu Toplantı Tutanağı Hazır Bulunanlar Listesi Soru ve Cevaplar
2022
2021
2020
2019
2018

SPK Kanunu Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar MADDE 29 – (1) Halka açık ortaklıklar genel kurullarını, toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırmak zorundadırlar. Zorunlu KY İlkesi 1.3.1. Genel kurul bilgilendirme notu Zorunlu KY İlkesi 1.3.5. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.
  1. 3.1. Kar Dağıtım Politikası : Zorunlu KY ilkesi: 1.6. Kâr Payı Hakkı 1.6.1. Ortaklığın belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.
  2. Bilgilendirme Politikası
  3. Ücret Politikası
  4.  Zorunlu KY ilkesi: 4.6.2. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.
  5. Bağış ve Yardım Politikası
  6. Genel Kurul İç Yönergesi
  7. Şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası
  8. Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası
  9. Kadın yönetim kurulu üyesi oranı politikası
  10. Etik kurallar 
×